Huisregels en klachtenprocedure huisartsenpraktijken Koningsoord

De medewerkers van onze huisartsenpraktijken doen er alles aan om u zorgvuldig en goed te helpen. Soms worden zij hierin gehinderd doordat patiënten verbaal dreigend zijn of zelfs fysiek agressief zijn. Dit gedrag is onacceptabel. In onze praktijken gelden de volgende huisregels:

 • Alle medewerkers van onze huisartsenpraktijken moeten met respect behandeld worden.
 • Geen enkele vorm van verbale of fysieke agressie is acceptabel. Bij verbale agressie kunt u denken aan schelden, dreigen of schreeuwen. Fysieke agressie betekent elke ongewenste vorm van aanraking, zoals duwen, trekken of slaan. Ook slaan of schoppen tegen meubilair of muren/deuren/ramen vallen onder fysieke agressie.
 • Een patiënt wordt altijd aangesproken indien zijn gedrag niet acceptabel is. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.
 • Er wordt altijd een notitie in het dossier gemaakt.
 • We verwachten dat een patiënt die zich agressief gedragen heeft, excuus maakt aan de betrokken medewerker.
 • Indien een patiënt zich nog zich nogmaals agressief gedraagt, wordt hij uitgenodigd voor een gesprek bij de huisarts. Verslag van dit gesprek komt in het dossier.
 • Bij herhaaldelijke verbale agressie, waarbij de patiënt zowel mondeling als schriftelijk hierop aangesproken is doch zijn gedrag niet verbetert, kan de huisarts de behandelrelatie beëindigen en dient u een andere huisarts te zoeken.
 • Bij fysieke agressie zegt de huisarts de behandelrelatie op. Hier hoeft geen waarschuwing aan vooraf te zijn gegaan.
 • Opzeggen van de behandelrelatie geschiedt schriftelijk en de patiënt krijgt hierna 6 weken de tijd om zich bij een andere huisarts in te schrijven. De huisartsen binnen Koningsoord zullen hier, indien nodig, behulpzaam in zijn. In de overgangsperiode blijft de patiënt ingeschreven en kan hij een beroep doen op medische hulp. De huisarts kan in de overgangsperiode echter één van de andere huisartsenpraktijken vragen de zorgvraag over te nemen om medewerkers en zichzelf in bescherming te nemen.
 • Bij ernstige verbale en alle vormen van fysieke agressie wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Kosten door beschadiging van de inventaris worden op de dader verhaald.

Niet verschenen zonder bericht

Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd uw verhinderde afspraak af (24 uur van tevoren). Als u dit niet doet dan zijn wij genoodzaakt u een rekening (afhankelijk van de duur van het consult) te sturen, welke u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar en dus zelf dient te betalen. 

Klachtenprocedure

Meestal zijn patiënten tevreden over de inzet en het werk van hun huisarts en de praktijkmedewerkers, maar een enkele keer is dat niet het geval. Conform de ‘Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector’ zijn de huisartsen binnen gezondheidscentrum Koningsoord aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.

Bent u niet tevreden over de gang van zaken of heeft u een minder prettige ervaring opgedaan gedurende de behandeling, bespreek dit dan gerust met ons. Wij stellen het op prijs als u deze ervaringen met ons wilt bespreken. Met uw op- of aanmerkingen kunnen wij onze zorg verbeteren. Het liefst bespreken wij de klacht met u op het spreekuur.

Mocht u onverhoopt toch een klacht willen indienen dan kan dat natuurlijk ook. In dat geval kunt u het klachtenformulier invullen en verzenden.